BUAA原子制造与智能传感 潘曹峰教授团队

设为首页 | 收藏本站
2024年发表论文

331. Tough bonding of heterogeneous soft materials for multi-performance optimized resilient strain sensor, Jiaoya Huang, Jiang He*, Zemin Li, Runhui Zhou, Ziyu Chen, Xin Song,   Xiaoming   Mo, Wenchao Gao*, and Caofeng Pan*, Nature Communication, 2022, under review.


330. High-resolution perovskite arrays and devices: a review of perovskite patterning technologies, device integration strategies and applications, Yegang Liang, Xiandi Wang, Xin Yu, Xun Han*   and Caofeng Pan*


329. A High Stretchability Micro-Crack Tactile Sensor System Based on Strain-Isolation Substrate, under review


328. An Ultrasensitive Perovskite Single-model Plasmonic Strain Sensor Based on Piezoelectric Effect, in revision.


327. Mixed-Dimensional All-Organic Polymer Heterostructures with Enhanced Piezoelectricity, Advanced Functional Materials, 2024, accepted.


326.   Innovations in Tactile Sensing: Microstructural Designs for Superior Flexible Sensor Performance,Guancheng Wu, Rongrong Bao, Caofeng Pan, Advanced Functional Materials, 2024, accepted.


325. Degradation of electrical performance of different layers Tungsten Selenide transistors , Bensong Wan, Wenkai Yang, Qin Zhang, Xiangyu Liu, Zhifu Tan, Zhengchun Peng*,Caofeng Pan*, 2022, in revision.


324. Transparent Polymer Composite Metafilm with Invisible Light and Radiative Cooling Regulation for Reducing Windows Energy Consumption, Xianhu Liu# Wenrui Zhang#, Xin Zhang, Bin Hu, Yamin Pan*, Chuntai Liu*, Caofeng Pan*, Changyu Shen


323. Broad-range wavelength-tunable lasing in single perovskite alloy microwire with energy bandgap gradient, Junfeng Lu #,   Xiaopeng He #, Fangtao Li3, #, Sihao Xia1, 2, Linglong Zhang1, 2, Xiaoxuan Wang, Juan Xu, Yizhi Zhu, Chaoyang Huang, Yanda Ji, Caixia Kan, Chunxiang Xu*, Caofeng Pan*


322. A Self-Powered Biochemical Sensor for Intelligent Agriculture Enabled by Signal Enhanced Triboelectric Nanogenerator, Along Gao, Qitao Zhou, Zhikang Cao, Wenxia Xu, Kang Zhou,   Boyou Wang, Jing Pan, Caofeng Pan, Fan Xia, Advanced Science, 2024,, 2309824. [PDF全文]


321. Surface Passivation to Enhance the Interfacial Pyro-Phototronic Effect for Self-Powered Photodetection Based on Perovskite Single Crystals, Linjuan Guo, Yi Song, Baorong Wang, Ridong Cong, Lei Zhao, Suheng Zhang, Leipeng Li, Wenqiang Wu, Shufang Wang, Xingyuan San*, Caofeng Pan*, and Zheng Yang*, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2024, 16, 13, 16482–16493. [PDF 全文]


320. High precision patternable liquid metal based conductor and adhesive substrate enabled stretchable hybrid systems, Runhui Zhou, Jiaoya Huang, Zemin Li, Yushu Wang, Ziyu Chen   , Caofeng Pan*, Nano Research, 2024, online. [PDF全文]


319. A Dual-Range Janus-Structure Pressure Sensor with Broad Detection Range and High Resolution Combining Triboelectricity and Piezoelectricity, Shilong Zhao, Chaojie Chen, Zhiyuan Wang, Caofeng Pan*, Cheng Yang1*, Infomat,accepted


318. Contactless user-interactive sensing display for human–human and human–machine interactions, Jiaqi He, Ruilai Wei, Xiaole Ma, Wenqiang Wu, Xiaojun Pan, Junlu Sun, Jiaqi Tang, Zhangsheng Xu, Chunfeng Wang*, Caofeng Pan*, Advanced Materials, 2024, 2401931. [PDF全文]


317. Roadmap on energy harvesting materials, Vincenzo Pecunia, S Ravi P Silva, Jamie D Phillips, Elisa Artegiani, Alessandro Romeo, Hongjae Shim, Jongsung Park, Jin Hyeok Kim, Jae Sung Yun, Gregory C Welch, Bryon W Larson, Myles Creran, Audrey Laventure, Kezia Sasitharan, Natalie Flores-Diaz, Marina Freitag, Jie Xu, Thomas M Brown, Benxuan Li, Yiwen Wang, Zhe Li, Bo Hou, Behrang H Hamadani, Emmanuel Defay, Veronika Kovacova, Sebastjan Glinsek, Sohini Kar-Narayan, Yang Bai, Da Bin Kim, Yong Soo Cho, Agnė Žukauskaitė, Stephan Barth, Feng Ru Fan, Wenzhuo Wu, Pedro Costa, Javier del Campo, Senentxu Lanceros-Mendez, Hamideh Khanbareh, Zhong Lin Wang, Xiong Pu, Caofeng Pan, Renyun Zhang, Jing Xu, Xun Zhao, Yihao Zhou, Guorui Chen, Trinny Tat, Il Woo Ock, Jun Chen, Sontyana Adonijah Graham, Jae Su Yu, Ling-Zhi Huang, Dan-Dan Li, Ming-Guo Ma, Jikui Luo, Feng Jiang, Pooi See Lee, Bhaskar Dudem, Venkateswaran Vivekananthan, Mercouri G Kanatzidis, Hongyao Xie, Xiao-Lei Shi, Zhi-Gang Chen, Alexander Riss, Michael Parzer, Fabian Garmroudi, Ernst Bauer, Duncan Zavanelli, Madison K Brod, Muath Al Malki, G Jeffrey Snyder, Kirill Kovnir, Susan M Kauzlarich, Ctirad Uher, Jinle Lan, Yuan-Hua Lin, Luis Fonseca, Alex Morata, Marisol Martin-Gonzalez, Giovanni Pennelli, David Berthebaud, Takao Mori, Robert J Quinn, Jan-Willem G Bos, Christophe Candolfi, Patrick Gougeon, Philippe Gall, Bertrand Lenoir, Deepak Venkateshvaran, Bernd Kaestner, Yunshan Zhao, Gang Zhang, Yoshiyuki Nonoguchi, Bob C Schroeder, Emiliano Bilotti, Akanksha K Menon, Jeffrey J Urban, Oliver Fenwick, Ceyla Asker, A Alec Talin, Thomas D Anthopoulos, Tommaso Losi, Fabrizio Viola, Mario Caironi, Dimitra G Georgiadou, Li Ding, Lian-Mao Peng, Zhenxing Wang, Muh-Dey Wei, Renato Negra, Max C Lemme, Mahmoud Wagih, Steve Beeby, Taofeeq Ibn-Mohammed, KB Mustapha, AP Joshi, Journal of Physics: Materials 6 (4), 042501. [PDF全文]316. Recent Advances in Imaging Devices: Image Sensors and Neuromorphic Vision Sensors, Wenqiang Wu, Chunfeng Wang*, Su-Ting Han and Caofeng Pan*, Rare Metals, accepted.


315. Surface energy-assisted patterning of vapor deposited all-inorganic perovskite arrays for wearable optoelectronics, Zhangsheng Xu, Xun Han*, Xiaojun Pan, Wenqiang Wu, Hui Lu, Qiuchun Lu, Yegang Liang, Zeping He, Yizhi Zhu, Yang Yu, Caofeng Pan*, Advanced Science, 2024, 2402635. [PDF全文]


314. Highly Transparent Ultrahigh- Molecular-Weight Polyethylene/MXene Films with Efficient UV Absorption for Light Conversion and Energy Savings, Xianhu Liu, Xin Zhang, Zhengui Zhou, Wenrui Zhang, Chunfeng Wang, Yamin Pan*, Bin Hu*, Chuntai Liu*, Caofeng Pan*, Changyu Shen, Nature Communications, 2024, 15,3076. [PDF全文]


313. A new study on formation mechanism of ordered porous anodized metal oxides, Sun, Xidi; Zhao, Chengyan Zhang, Jia-Han; Sun, Huiyuan; Shi, Yi; Pan, Lijia; Pan, Caofeng, Rare Metals, accepted. [PDF全文]


312. Quantifying the interfacial triboelectricity in inorganics@organics mechanoluminescent materials, Xin Pan, Yixi Zhuang*, Wei He, Lefu Mei, Changjian Chen, Hao Xue, Xiaogang Sun, Chunfeng Wang, Dengfeng Peng, Yanqing Zheng, Caofeng Pan, and Rong-Jun Xie*, Nature Communications, 2024, 15, 2673. [PDF全文]


311. Advances in High-Temperature Operatable Triboelectric Nanogenerator, Ruirui Cao, Ying Liu, Huilin Li, Zhitao Shen, Fumin Li, Xiaoyong Jia, Chong Chen,* Rong Liu, Caiqin Luo, Wensheng Yang,* Rongrong Bao, Caofeng Pan* SusMat, accepted


310. Regulated polarization degree of upconversion luminescence based on the number of photons and multiple anti-counterfeit applications, Dongping Wen, Yi Liang, Xiaoming Mo, Caofeng Pan* and Ping Chen*, Rare Metals, 2024, 1-12. [PDF全文]309. Transparent Self-Healing Anti-freezing Ionogel for Monolayered Triboelectric Nanogenerator and Electromagnetic Energy-Based Touch Panel,Yifan Xia, Yan Zhu, Xinrong Zhi, Wenyu Guo, Biao Yang, Siyu Zhang, Mingyuan Li, Xin Wang*, and Caofeng Pan*, Advanced Materials, 2024, 2308424. [PDF全文]


308. Enhanced Cyan Photoluminescence and Stability of CsPbBr3 Quantum Dots Via Surface Engineering for White Light‐Emitting Diodes,   Xingyi He, Tianfeng Li*, Zifan Liang, Renming Liu, Xia Ran, Xiaojuan Wang, Lijun Guo*, Caofeng Pan*, Advanced Optical Materials, 2024, 2302726. [PDF全文]


307. Ultrasensitive Touch Sensor for Simultaneous Tactile and Slip Sensing, Yue Liu, Juan Tao, Yepei Mo, Rongrong Bao*, Caofeng Pan*, Advanced Materials, 2024, 2313857. [PDF全文]


会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部